Privacyverklaring

De Belgische Spoorwegen stellen alles in het werk om de privacy van de website-bezoekers te beschermen.

De Belgische Spoorwegen kunnen gegevens verzamelen conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zodra u deze website consulteert, gaat u uitdrukkelijk akkoord met uw gegevensregistratie alsook uw gegevensverwerking.

De door u verstrekte informatie zal steeds conform de privacywetgeving worden verwerkt.

Zoals gebruikelijk, maakte deze website gebruik van cookies. Huidige privacyverklaring dient dan ook samen te worden gelezen met de cookiepolicy.

U heeft steeds het recht u kosteloos te verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens door een eenvoudig verzoek per e-mail aan railjobs@hr-rail.be.

U heeft eveneens steeds het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en die indien nodig aan te passen of te verbeteren.

U wordt verzocht geen e-mails te sturen waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch waarin persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid voorkomen. Doet een bezoeker dit toch, dan zal hij geen verhaal hebben tegen de Belgische Spoorwegen.

Door het toesturen van e-mails, ziet de bezoeker af van alle rechten met betrekking tot de inhoud ervan.

Elke bezoeker wordt verzocht zich te onthouden van spamming (overdadig sturen van e-mails).

Elke bezoeker dient zich te onthouden van het versturen van e-mails die schade kunnen toebrengen aan de Belgische Spoorwegen (o.m. virussen), op straffe van gerechtelijke vervolging.

 

Voor elke klacht m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Privacycommissie.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking:

HR RAIL

H.HR 14

Frankrijkstraat 85

1060 Brussel