VERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

Via de site http://www.despoorwegenwervenaan.be, wensen de Spoorwegen u zo goed mogelijk te informeren over de onderneming zelf en over de producten en diensten die ze aanbiedt.

Deze site geeft onder meer de mogelijkheid om sommige producten en diensten aan te kopen via internet of via e-mail met de Spoorwegen te communiceren zodat we u diensten kunnen aanbieden die aan uw verwachtingen voldoen. Met deze website wordt geen publicitair doel nagestreefd.

Het is de bedoeling van de Spoorwegen dat de informatie die zij op haar site verstrekken, actueel en juist is.

Nochtans kan deze informatie, die de Spoorwegen u gratis ter beschikking stellen, ondanks alle inspanningen van de Spoorwegen, tikfouten, technische en andere fouten bevatten. Deze informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijkerwijs universeel, volledig, exact of bijgewerkt zijn.

Deze website is niet meer dan een hulpmiddel, hoe waardevol dat ook mag zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met de Centrale Examencommissie van de Spoorwegen op het nummer 0800/35 116 waar medewerkers van de Spoorwegen u de gevraagde inlichtingen zullen verstrekken.

Deze site, alsook alle informatie die zij bevat, kunnen de Spoorwegen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zodoende wordt u geïnformeerd over de allerlaatste wijzigingen.

Deze website kan ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, links naar externe websites bevatten waarover de Spoorwegen niet noodzakelijk zeggenschap hebben en waarvoor ze alle aansprakelijkheid afwijzen, ook al hebben ze de link zelf aangemaakt of aanvaard.

De Spoorwegen vestigen er uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van opzettelijke fout van een van haar organen, en op geen enkele manier, aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan (bv. gemiste aansluitingen enz.).

De Spoorwegen kunnen evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt (bv. virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, winstderving enz.).

De Spoorwegen kunnen, ten slotte, evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien.